• Bắt đầu
 • 5,000,000
 • Gửi thông báo
 • Kết nối cửa hàng
 • Thêm giỏ hàng
 • Thanh toán
 • Xuất 2 ứng dụng
 • Chọn gói này
Tốt nhất
 • Nâng cao
 • 10,000,000
 • Gửi thông báo
 • Kết nối cửa hàng
 • Thêm giỏ hàng
 • Thanh toán
 • Xuất 10 ứng dụng
 • Tặng web miễn phí 1 năm 1,500,000 đ
 • Phần mềm CRM
 • Chọn gói này
 • Cao cấp
 • 15,000,000
 • Gửi thông báo
 • Kết nối cửa hàng
 • Thêm giỏ hàng
 • Thanh toán
 • Xuất 20 ứng dụng
 • Tặng web miễn phí 1 năm 1,500,000 đ
 • Phần mềm CRM
 • Email marketing
 • Kết hợp SMS
 • Chọn gói này

>

Nếu quý anh chị muốn sử dụng 1 gói riêng hãy liên hệ bộ phận CSKH qua live chat

Tạo ứng dụng đơn giản v1.0.1
Copyright © 2016-2020 VAWAY CO.,Ltd. All rights reserved.